Sprejem v Talita kum zavod

V Talita kum zavod sprejmemo osebe starejše od 65 let, ki zaradi zdravstvenih ali drugih težav ne morejo več skrbeti zase.

Prošnja mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu »Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo«.

K prošnji je potrebno priložiti:

  • zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju,
  • izjavo o doplačilu storitve s strani tretje osebe,
  • pooblastilo za zastopanje, v primeru, če prosilec prošnje ne vlaga osebno,
  • dokazilo o višini prejemkov.

Komisija za sprejem, premestitev in odpust obravnava prošnjo in jo uvrstil v čakalno listo po datumu prejema prošnje. Če komisija ugotovi, da zavod prosilcu ne bo mogel pomagati, lahko vlogo tudi zavrne.

Pri sprejemu se upoštevajo naslednji kriteriji:

  • vrstni red prispelih prošenj,
  • zdravstveno stanje prosilca ali socialni razlog, ki lahko vpliva na nujnost sprejema,
  • bližina stalnega bivališča prosilca,
  • bližina stalnega bivališča svojcev.

Ob sprejemu v Zavod se s stanovalcem podpiše Dogovor o obsegu, trajanju in plačevanju storitev.

Povezava na spletno stran:

Vsi obrazci so na voljo tudi v Talita kum zavodu od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro.
Razgovor s socialno delavko je možen vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00, razen v sredah od 9.00 do 13.00.