Sprejem v Talita kum zavod

V Talita kum zavod sprejmemo osebe starejše od 65 let, ki zaradi zdravstvenih ali drugih težav ne morejo več skrbeti zase.

Prošnja mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu »Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo«.

K prošnji je potrebno priložiti:

  • zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju,
  • izjavo o doplačilu storitve s strani tretje osebe,
  • pooblastilo za zastopanje, v primeru, če prosilec prošnje ne vlaga osebno,
  • dokazilo o višini prejemkov.

Komisija za sprejem, premestitev in odpust obravnava prošnjo in jo uvrstil v čakalno listo po datumu prejema prošnje. Če komisija ugotovi, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za sprejem, lahko vlogo z zavrnilno odločbo tudi zavrne.

Pri sprejemu se upoštevajo naslednji kriteriji:

  • vrstni red prispelih prošenj,
  • starost, zdravstveno stanje ali socialni razlog prosilca,
  • bližina stalnega bivališča prosilca,
  • bližina stalnega bivališča svojcev.

Ob sprejemu v Zavod se s stanovalcem podpiše Dogovor o obsegu, trajanju in plačevanju socialnovarstvenih storitev.

Povezava na spletno stran:

Razgovor s socialno delavko je možen vsak dan od ponedeljka do četrtka od 10.00 do 12.00 ure osebno ali po telefonu na tel. štev. 05 620 24 03 in 051 218 455.